ВУЗ ШАГ

Червоноград. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

 

Звіт закладу позашкільноіі освіти

1. Загальні положення

 1. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Червонограда (далі ЦЕНТУМ), позашкільний заклад, який є складовою частиною системи освіти. Основним його завданням є створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку, задоволення інтересів, нахилів та індивідуальних здібностей дітей та підлітків, виховання особистості з притаманними їй загальнолюдськими моральними цінностями, національною самосвідомістю, системою базових знань з природнияих наук.
 2. ЦЕНТУМ,що знаходиться у комунальній власності Червоноградської міської ради, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», іншими законодавчими актами України.
 3. Засновником центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді є Червоноградська міська рада. Засновник здійснює фінансування витрат на утримання закладу відповідно до чинного законодавства, даного статуту та затвердженого щорічного кошторису з врахуванням індексації та інших змін, що проходять в економічному становищі держави.

Виділені кошти використовують на:

 • матеріально-технічне забезпечення;
 • утримання в належному стані будівель, земельних ділянок, інженерних комунікацій, обладнання;
 • будівництво і ремонт приміщень та їхнє господарське обслуговування.
 1. До навчання в центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді залучають вихованців віком від 5 до 18 років.
 2. Головним завданням центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді є:
 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • створення умов для гармонійного розвитку особистості;
 • створення умов для надання поглиблених знань з основ природничих наук;
 • створення умов для оволодіння вихованцями знань про навколишнє середовище та формування екологічної культури;
 • особисті набуття навичок і досвіду розв'язання екологічних проблем;
 • задоволення потреб дітей і підлітків у додатковій освіті;
 • організація їхнього дозвілля;
 • виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарованих;
 • стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва;

- формування у дітей та юнацтва національної свідомості.

 1. Центр еколого-нату рал істинної творчості учнівської молоді організовує свою діяльність відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджується трудовим колективом за поданням директора і профспілкового комітету на основі типових правил.
 2. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді визначається юридичною особою з дня реєстрації його статуту і має гербову печатку і штамп.
 3. У центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді навчання гуртківців ведеться українською мовою.
 4. Юридична адреса центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді:

80101 Львівська обл. м. Червоноград вул. Миру 5  тел. 3-13-57

  2. Організація, зміст і основи діяльності

 1. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді організовує роботу з учнями протягом календарного року. Навчальний рік у центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді розпочинається як правило першого вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року.
 2. Навчально-виховний процес у центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей дітей з урахуванням їх вікових особливостей.
 3. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді працює з річним планом роботи, погодженим засновником. Навчально-виховний процес у центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджується МОН, а також за навчальними планами і програмами затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.
 4. Педагогічний колектив центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді працює відповідно до закладу занять затвердженого директором.

Тривалість занять /навчання/ встановлюється з урахуванням психо­фізіологічного розвитку дітей, допустимого навантаження гуртківців різних вікових категорій: для гуртківцій віком від 5 до 6 років -  30 хв.

від 6 до 7 років - 35 хв.

усіх інших -45 хв. Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються робочим режимом щоденної роботи закладу.

 1. Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм у центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді становить 10-15 учнів.

2.6.   "Гурток - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів,           здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку,            психофізичних особливостей, стану здоров'я.

Секція - це об'єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом діяльності.

Група - це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об'єднання   одного профілю.

2.7.  Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді реалізує свої      завдання в процесі гурткової, методичної і масової роботи, яка здійснюється  всіма її підрозділами.

2.8.   Навчальні програми є профільними, що передбачають індивідуальне навчання           учнів та навчання у гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях. Залежно від специфіки діяльності центру еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді, відповідного рівня творчого об'єднання учнів навчання може вестися за програмами від одного місяця до кількох років.

2.9.  Приймання вихованців до позашкільного навчального закладу для одержання   позашкільної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

До центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  зараховуються вихованці віком від 5 до 25 років.

2.10. Режим щоденної роботи встановлює центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, враховуючи рекомендації центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають.

У канікулярні, святкові та неробочі дні центр еколого-натуралістичної  творчості учнівської молоді працює за окремим планом.

2.11. Гуртки, секції та інші творчі об'єднання центру еколого-натуралістичної   творчості учнівської молоді класифікуються за трьома рівнями:

початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до еколого-натуралістичної діяльності;

 основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, дають  їм знання, практичні уміння і навички, задовільняють потреби у професійній орієнтації;

вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців.

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

2.12. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді може організувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.13. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді може проводити  роботу спільно з науково-дослідними, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи з метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх обдаровань і самовизначення щодо майбутньої професії.

 1. Центр  еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді проводить виїзди в школи та позашкільні заклади, вивчає стан позакласної роботи з біології, екології, надає їм методичну допомогу в роботі гуртків і інших об'єднань, у проведенні дослідницької, природоохоронної роботи.
 2. Центр  еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді організовує спільно з школами міста та іншими громадськими організаціями семінари, наради, конференції.
 3. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді організовує і проводить міські екологічні акції, конкурси, змагання учнів з натуралістичної та дослідницької роботи.
 4. ЦЕНТУМ може надавати платні послуги за еколого-натуралістичним напрямом діяльності.

3. Учасники навчально-виховного процесу

3.1.     Учасниками навчально-виховного процесу в ЦЕНТУМі є:

 • вихованці, учні, слухачі;
 • директор;
 • методист;
 • педагогічні працівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

З.2.    Вихованці мають право на:

 • здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдаровань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір виду діяльності;
 • навчання у декількох гуртках;
 • вносити пропозиції з удосконалення роботи гуртка, клубу, секції;
 • брати участь в оглядах, конкурсах, виставках, в роботі наукових товариств;
 • користуватись безкоштовно навчальними приміщеннями, обладнаннями, інвентарем та іншими матеріалами;
 • одержувати нагороди, грамоти за активну участь в трудових справах колективу, інших масових заходах;
 • при виявленні здібностей в певному виді діяльності, одержувати від педагогічної ради центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді характеристику-рекомендацію для вступу в вищі або спеціальні навчальні заклади.

 

 3.3. Випускникам ЦЕНТУМу, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому МОН. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту  здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

3.4.    Вихованці зобов'язані:

 • регулярно відвідувати заняття гуртків, брати участь в масових заходах, у суспільно-корисній роботі і трудових справах колективу, проявляти ініціативу в роботі;
 • доручення колективу і його керівника виконувати сумлінно і відповідально;
 • зміцнювати дружбу і взаємодопомогу в колективі;
 • підтримувати традиції гуртка, клубу, секції, закладу;
 • оволодівати різноманітними знаннями і вміннями, готувати себе до суспільної роботи;
 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку і техніки безпеки;
 • підтримувати дисципліну і порядок в закладі;
 • пропагандувати роботу гуртка в школі, за місцем проживання.

3.5.    Педагогічні працівники центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді мають право на:

 • внесення керівництву центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі;
 • участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів;
 • проведення в уставновленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи:
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань.

3.6.    Педагогічні працівники центру еколого-натуралістичної творчості учнівської   =-молоді зобов'язані:

 • виконувати навчальні плани та програми;
 • сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
 • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованця, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, своєю діяльність стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • берегти здоров'я вихованців;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків, дотримуватись вимог статуту закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
 • брати участь у роботі педагогічної ради закладу;
 • виконувати накази і розпорядження керівника закладу.
  1. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило один раз у п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

 

4. Управління центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

 1. Керівництво ЦЕНТУМом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, установленому МОН.
 2. Керівник, заступники керівника, педагогічні та інші працівники ЦЕНТУМУ призначаються на посади і звільняється з посад відповідно до чинного законодавства.
 3. Директор центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді:
 • забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені закладу;
 • організовує виконання рішень законодавчих і нормативних актів і здійснює загальне управління закладом;
 • здійснює підбір і розстановку навчально-допоміжних працівників і молодшого допоміжного персоналу;
 • створює умови для підвищення кваліфікації і раціональної організації праці працівників у закладі;
 • організовує атестацію педагогічних працівників і стимулює їх працю;

- працює над зміцненням навчально-матеріальної бази закладу, забезпеченням вимог санітарно-гігієнічного режуму, техніки безпеки, охорони праці, життя і здоров'я дітей;

 • розпоряджається в установленому порядку майном закладу і коштами, затверджує кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;
 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження,

обов'язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педколективу, створює умови для участі гуртківців у гуртковій роботі;
 • приймає і звільняє працівників обслуговуючого персоналу, визначає їх функціональні обов'язки;
 • спільно з профспілковим комітетом готує і виносить на затвердження трудового колективу правила внутрішнього трудового розпорядку;

_ - затверджує посадові обов'язки працівників закладу;

 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • організовує планування роботи закладу. Координує діяльність адміністрації з шефськими підприємствами, громадськими організаціями;
 • керує роботою педагогічної ради;
 • здійснює адміністративно-господарську і фінансову роботу, контролює стан діловодства;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед гуртківцями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, відділом освіти.
 1. У навчально-виховному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

 1. Педагогічна рада:
 • розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • обговорює і затверджує план роботи закладу;
 • обговорює плани методичних об'єднань керівників гуртків закладу, повідомлення про санітарно-гігієнічний режим роботи, здоров'я учнів та інші питання діяльності закладу;
 • ухвалює рішення про створення гуртків, студій та інших об'єднань учнів;
 • організовує роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадження у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників закладу.
 1. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше двох разів на рік.  "

4.7.  У ЦЕНТУМі  можуть функціонувати методичні об'єднання, відділи, відділення,          що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.;

          Методичні об'єднання створюються у ЦЕНТУМі для координації науково-         методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами.

Відділи створюються у ЦЕНТУМі за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів.

Відділення створюються у ЦЕНТУМі за видами гуртків, секцій та інших творчих об'єднань або за напрямами позашкільної освіти..

 

4.8.У центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді діє методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники закладу. Методична рада є дорадчим органом.

Методична рада:

 • координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу з питань екологічної освіти та виховання, дослідницької роботи в галузі біології, сільського та лісового господарства;
 • вивчає, узагальнює та поширює перспективний педагогічний досвід;
 • дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з позашкільної освіти;
 • обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо удосконалення діючих;
 • поширює інновації у системі позашкільної освіти.
  1.  Органом громадського самоврядування ЦЕНТУМу є загальні збори колективу. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
 • працівників ЦЕНТУМу - зборами трудового колективу;
 • учнів ЦЕНТУМу - зборами гуртківців;
 • батьків, представникі громадськості - батьківськими зборами;

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів від працівників ЦЕНТУМу - 10, учнів - 10, батьків і представників громадськості - 10. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори:

 • заслуховують звіт директора про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;
 • затверджують основні напрямки вдосконалення діяльності ЦЕНТУМу;
 • приймають рішення про стимулювання праці директора, коли директор не справляється зі своїми обов'язками, порушують клопотання перед засновником про його невідповідність посаді.

4.10.   У період між загальними зборами діє рада, яка розглядає питання   перспектив розвитку центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, надає допомогу керівництву в реалізації цих планів, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

4.11.     Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішені питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.12.    Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування виховного середовища;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду.

4.13.  До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами центру еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді.

Рішення про дострокове припинення члена ради з будь яких причин приймається виключно загальними зборами.

4.14.  На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

 1. Рада центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді:
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • затверджує режим роботи навчального закладу;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний рік;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного рівня управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу

4.16.   Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

4.17.  Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради:

 • голова ради може бути членом педагогічної ради;
 • головою ради не можуть бути директор та його заступники.
  1. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора     навчального закладу, власника, а також членами ради.

 

 

 1. Майно центру еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді

 

 1. Майно центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді складають основні фонди /приміщення, обладнання, тощо/ а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі закладу.
 2. Майно належить закладу за правом оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту та укладеним ним угод.
 3. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природніми ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 4. Вилучення основних фондів, оборотніх коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, заподіяні закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами відшкодовують відповідно до чинного законодавства.

6. Фінансово-господарська діяльність

 1. Фінансово-господарська діяльність центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді здійснюється на основі його кошторису.

Джерелами формування кошторису закладу є:

 • кошти місцевого буджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування позашкільного закладу для забезпечення навчально-виховного процесу;
 • кошти отримані від надання закладом додаткових освітніх послуг;
 • прибутки від реалізації продукції навчально-дослідницької ділянки, від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • кредити банків;
 • добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян та батьків, іноземних юридичних та фізичних осіб.

Для здійснення статутних повноважень центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добровільних фондів, асоціацій, профспілок тощо.

 1. Кошти центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

зберігаються на рахунках централізованої бухгалтерії відділу освіти у банку і знаходяться у повному розпоряджені закладу.

 1. Порядок ведення бухгалтерського обліку в закладі визначається чинним законодавством. Бухгалтерський облік ведеться через централізовану бухгалтерію відділу освіти
 2. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді має право придбати і орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
 3. Діловодство центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді організовується відповідно до встановленого Міністерством освіти порядку.

Звітність центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді встановлюється відповідно до вимог державної статистики.

7. Міжнародне співробітництво

 1. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.
 2. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи і конференції, а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

8. Контроль за діяльністю центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

 1. Контроль за дотриманням центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді державних стандартів освіти здійснюється засновником та міським відділом освіти.
 2. Основною формою державного контролю за діяльністю ЦЕНТУМом є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на

десять років відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів.

 1. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально- виховним процесом, встановлюється засновником закладу відповідно до чинного законодавства.
 2. Міністерство освіти і науки, обласне управління освіти, міський відділ освіти приймають рішення у зв'язку з порушенням статуту.

9. Реорганізація або ліквідація ЦЕНТУМу

 1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ЦЕНТУМу приймає засновник.

Реорганізація ЦЕНТУМу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням арбітражного суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неі переходять уповноваження щодо управління ЦЕНТУМом.

 1. У випадку реорганізації права та зобов'язання переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених ЦЕНТУМом.
 2. Ліквідація або реорганізація ЦЕНТУМу здійснюється згідно з чинним законодавством.
 3. При реорганізації чи ліквідації ЦЕНТУМу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.