ВУЗ ШАГ

Червоноград. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

 

Управління

Основні принципи управління

 

Управління центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

   Керівництво ЦЕНТУМом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, установленому МОН.

Керівник, методист,  педагогічні та інші працівники ЦЕНТУМУ призначаються на посади і звільняється з посад відповідно до чинного законодавства.

Директор центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді:

-      забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені закладу;

-      організовує виконання рішень законодавчих і нормативних актів і здійснює загальне управління закладом;

-      здійснює підбір і розстановку навчально-допоміжних працівників і молодшого допоміжного персоналу;

-      створює умови для підвищення кваліфікації і раціональної організації праці працівників у закладі;

-      організовує атестацію педагогічних працівників і стимулює їх працю;

- працює над зміцненням навчально-матеріальної бази закладу, забезпеченням вимог санітарно-гігієнічного режуму, техніки безпеки, охорони праці, життя і здоров'я дітей;

-       розпоряджається в установленому порядку майном закладу і коштами, затверджує кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;

-      видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження,

обов'язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;

-       організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педколективу, створює умови для участі гуртківців у гуртковій роботі;

-       приймає і звільняє працівників обслуговуючого персоналу, визначає їх функціональні обов'язки;

-       спільно з профспілковим комітетом готує і виносить на затвердження трудового колективу правила внутрішнього трудового розпорядку;

_ - затверджує посадові обов'язки працівників закладу;

-       створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-       організовує планування роботи закладу. Координує діяльність адміністрації з шефськими підприємствами, громадськими організаціями;

-       керує роботою педагогічної ради;

-      здійснює адміністративно-господарську і фінансову роботу, контролює стан діловодства;

-       несе відповідальність за свою діяльність перед гуртківцями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, відділом освіти.

   У навчально-виховному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

   Головою педагогічної ради є директор центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

   Педагогічна рада:

-       розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

-       обговорює і затверджує план роботи закладу;

-       обговорює плани методичних об'єднань керівників гуртків закладу, повідомлення про санітарно-гігієнічний режим роботи, здоров'я учнів та інші питання діяльності закладу;

-      ухвалює рішення про створення гуртків, студій та інших об'єднань учнів;

-       організовує роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадження у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-       розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників закладу.

У центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді діє методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники закладу. Методична рада є дорадчим органом.

Методична рада:

-       координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу з питань екологічної освіти та виховання, дослідницької роботи в галузі біології, сільського та лісового господарства;

-       вивчає, узагальнює та поширює перспективний педагогічний досвід;

-      дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з позашкільної освіти;

-       обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо удосконалення діючих;

-          поширює інновації у системі позашкільної освіти.

Органом громадського самоврядування ЦЕНТУМу є загальні збори колективу. У період між загальними зборами діє рада, яка розглядає питання   перспектив розвитку центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, надає допомогу керівництву в реалізації цих планів, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

     Метою діяльності ради є:

-      сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-      об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

-      формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

-       підвищення ролі громадськості у вирішені питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради:

-   голова ради може бути членом педагогічної ради;

-   головою ради не можуть бути директор та його заступники.

   Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора     навчального закладу, власника, а також членами ради.